VEDTEKTER for MJØSSAMLINGENE (revidert 05.03.20)

Enstemmig vedtatt på årsmøtet 05.03.2020

§ 1 Navn og formål

Mjøssamlingene er navnet på museet på Minne og den frivillige foreningen.

Mjøssamlingene har som formål å aktivisere befolkningen i Mjøsområdet og ellers til å ta vare på og utvikle kultur og miljø knyttet til Mjøsas sjøfartshistorie, sjøbruk og annen bruk av Mjøsa i fortid og nåtid. En viktig målsetting er at vern og formidlingsarbeid skal skje etter ICOM's prinsipper både gjennom frivillige aktiviteter og drift av museet på Minne. Mjøssamlingene skal samle og verne dokumentasjon, drive formidling og utvikle ny kunnskap gjennom forskningsprosjekter.

§ 2 Eiendommer.

Museet er et økomuseum med bygninger og anlegg bevart på opprinnelig sted i fylkene Oppland, Hedmark og Akershus, og med fartøyer og samlinger der oppgavene rettes mot sjøfartshistorie, sjøbruk og annen bruk av Mjøsa i fortid og nåtid.

§2.1 Et driverselskap forvalter museet og samlingene regulert mellom driver og eier (foreningen Mjøssamlingene) gjennom egne avtaler og i hht forpliktelser som Mjøssamlingene har gjennom andre avtaler.

§2.2 Nye gjenstander til Mjøssamlingene innlemmes i foreningens eiendom fortløpende.

§2.3 Gjenstander tilhørende Mjøssamlingene kan lånes ut fra museet til tidsbegrensede utstillinger etter avtale med styret. Gjenstander og eiendommer kan ikke selges eller byttes bort uten at det er vedtatt av et fulltallig styre med 3/4 flertall og av årsmøtet også med 3/4 flertall, samt etter avtale med driverselskapet.

§ 3 Medlemskap og kontingent

Årsmøtet fastsetter årskontingent. Medlemskap gir fribillett til samlingene.

Årsmøtet kan vedta æresmedlemskap i Mjøssamlingene etter innstilling fra styret.

 

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er Mjøssamlingenes høyeste organ og skal holdes hvert år innen utgangen av april med innkalling minst tre - 3 - uker på forhånd. Innkallingen skal inneholde saksliste med følgende punkter: Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, budsjett og handlingsplan, fastsettelse av kontingent, saker fremlagt av styret til behandling, valg av styre, revisor og valgkomitè. Årsmøtet velger leder og nestleder for ett år.

Saker medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må fremmes for styret senest 10 dager før møtet. På årsmøtet har alle som har betalt kontingent for inneværende år stemmerett.

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 10 % av medlemmene krever det. Innkalling skjer skriftlig med 3 ukers varsel, og møtet kan bare gjøre bindende vedtak i saker som er oppført på sakslista.

§ 5 Styret

Styret representerer Mjøssamlingene utad, og påser at museet og foreningen drives etter vedtektene. Styret er ansvarlig for foreningens administrative oppbygging, virksomhet og drift og kan nedsette arbeidsgrupper for løsning av spesielle oppgaver. Styret skal sammen med driverselskapet ha minst én årlig befaring på eiendommene.

Styret består av 8 medlemmer. 7 styremedlemmer velges av årsmøtet, ett styremedlem oppnevnes av styret i Oplandske D/S. Medlemmene velges for 2 år om gangen av årsmøtet og gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv (bortsett fra leder og nestleder som velges direkte av årsmøtet). Det innkalles til møte så ofte styrets leder finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det. Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

§ 6 Regnskap og revisjon

Styret skal legge frem revidert regnskap for årsmøtet til godkjenning.

§ 7 Endringer av vedtekter

Endringer av disse vedtektene skal vedtas som årsmøtesak med 2/3 flertall etter at styret har behandlet forslaget.

§ 8 Oppløsning

Forslag om oppløsning må, etter først å ha anbefaling fra fullsatt styre med ¾ flertall, vedtas på 2 etterfølgende årsmøter med minst 2 måneders mellomrom, og begge ganger med ¾ flertall.

Ved oppløsning tilfaller samlingenes aktiva A/S Oplandske Dampskibsselskap.