Referat fra årsmøtet 14. mars 2013. (Nye vedtekter finnes helt nederst på denne siden.)

 

 REFERAT FRA ÅRSMØTE I MJØSSAMLINGENE 14. MARS 2013

Per Inge Høiberg ønsket de fremmøtte velkommen og foreslo Sveinung Bjerkem som møteleder. Han ble enstemmig valgt. Frank Iversen ble i sin tur foreslått som referent av Sveinung og ble så valgt til referent for møtet.

Møtet var lovlig innkalt i henhold til vedtektene. Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

1. Årsmelding: Denne ble gjennomgått av Per Inge med vekt på hovedpunkter, blant annet torsdagstreff, dugnader og generelt vedlikehold. Thorstadbua er et kapittel for seg. Mjøssamlingene må kanskje gi fra seg bygget. Arve Nordsveen har vært i kontakt med kulturminnefondet. Det må foreligge svært konkrete planer med detaljert fotodokumentasjon og et opplegg for hva bygget skal brukes til. En finansieringsplan må også følge med om det skal være håp om midler til vedlikehold/restaurering. Det er Mjøsmuseet AS som har ansvaret for vedlikehold av bygget. Når det gjelder båter har Willy blitt medlem av fartøyvernforeningen. Det gjenstår om Riksantikvaren godkjenner og gir båten vernestatus. Hvis båten blir vernet kan det søkes om midler fra staten.

Årsmeldingen ble godkjent og vedtatt.

2. Regnskap: Åge Bjørnstad la frem revidert regnskap. Regnskapet ble vedtatt.

3. Budsjett og handlingsplan: Per Inge gjennomgikk budsjett og handlingsplan. Mjøsmuseet AS betaler for dugnadsarbeid ved forhåndsbestilling utenom sesong. Handlingsplanen er basert på frivillig innsats fra medlemmene.

Et kunstprosjekt med bildekunst rundt Mjøsa er på trappene - på Kapp Melkefabrikk, men tanken at kunsten skal fraktes over Mjøsa med båt. Tiden vil vise om dette kan bli en vandreutstilling med våre båter. Dette er ikke med i handlingsplanen.

Søknadsfrist for midler til Sundbrygga er 1. november i år, kommunen, fylkeskommunen og Mjøsmuseet følger opp.

Det er mange punkter på handlingsplanen, og Sveinung spurte om det kunne settes opp en prioritet på oppgavene. Per Inge svarte at styret vil prioritere oppgavene.

Med dette ble handlingsplanen vedtatt.

4. Kontingent: Kontingenten blir stående uforandret på kr 150,- pr år for ordinære medlemmer. Uforandret kontingent ble vedtatt.

5. Saker fremlagt av styret: Forslag til nye vedtekter ble fremlagt. Til sammenligning ble også de gamle lagt ved. Det ble noe diskusjon rundt direktevalg av leder på årsmøtet, men det endte med at de nye vedtektene ble vedtatt uten endring på det punktet, mens Elverhøis forslag om at Oplandske DS skal oppnevne ett av styremedlemmene ble tatt inn igjen i vedtektene.

6. Valg av styre: Dagens styre fortsetter idet de som var på valg ble gjenvalgt. Det var ingen motkandidater. Styret: Frank Hagen, Frank Iversen, Ole Arnt Fjeldberg, Åge Bjørnstad, Arve Nordsveen, Erlend Fredholm, Per Inge Høiberg + ett medlem oppnevnt av ODS, p.t. Finn Bergstrøm.

7. Valg av revisor: Olav Røste ble gjenvalgt

8. Valg av valgkomité: Valgkomitéen består av 3 medlemmer som velges av årsmøtet. For at det skal bli kontinuitet i komiteen kom Sveinung med et forslag om en rullering der medlemmene har henholdsvis ett, to og tre år igjen å fungere. Da får man ikke noen dramatisk utskifting, men beholder erfaring og kunnskap fra tidligere. Forslaget ble vedtatt og vil bli praktisert fra neste år. Valgkomiteen ble gjenvalgt: Ståle Elverhøi, Arne J Berg, Sveinung Bjerkem.

Minnesund den 17. mars 2013

Frank Iversen

Referent