Se årsmedlinga 2010 og referat fra møtet lengre nede på denne sida.

25 medlemmer møtte opp. Fin stemning, konstruktiv debatt og mye ditto løsprat akkompagnert av god servering. Lover godt for framtida i Mjøssamlingene!

 

FORENINGEN MJØSSAMLINGENE

ÅRSMELDING 2010

 

Styret for Foreningen Mjøssamlingene valgt på årsmøtet 7. juni 2010:

Arne Julsrud Berg (leder)

Kåre Torgunrud (nestleder)

Åge Bjørnstad (økonomiansvarlig og kontaktmann Minne)

Frank Hagen (kontaktmann Thorstadbua)

Arve Nordsveen (styremedlem)

Arnhild Sandbakken (styremedlem)

Jan Håvar Korshavn (styremedlem for Oplandske D.S)

Per Inge Høiberg (sekretær, webredaktør).

 

Styret konstituerer seg selv i henhold til vedtektene.

 

Styremøter

Det har vært holdt 5 styremøter på Minne og på Kapp. I tillegg har det vært 11 andre møter med bl.a. Mjøsmuseet A.S, og styret har hatt jevnlig kontakt via telefon og e-post.

 

Økonomi

Foreningen har en liten, men kontrollert pengeflyt. Inntektene er basert på medlemskontingent. Arbeidsplattforma ble solgt for 100.000,- og ga et løft på kontoen, og salg av metall fra opprydding bidro også i så måte (23.000,-).

Regnskap: Se eget dokument

 

Medlemmer

Foreningen hadde ultimo desember 2010 ca 100 medlemmer fordelt rundt hele Mjøsa, de fleste i sør-enden av Mjøsa (Eidsvoll, Minnesund, Feiring), men også mange på Toten. Mjøsbyene er dårlig representert. Vi har dessuten medlemmer i Oslo, Stavanger, Trondheim og Sverige.

 

Besøkende på Minne

Omviserne Kjell Johs Torgunrud og Kåre Torgunrud har i sesongen 2010 ført en grundig og nyttig statistikk. Den viser at det har vært 198 besøkende i omvisningstida, 61 utenom sesong, 68 på friluftsgudstjeneste og ca 400 på Mjøsdagen, i alt 727 besøkende.

  

Status Thorstadbua

Søknad til Kulturminnefondet om restaurering ble igjen avslått, og det arbeides nå med å finne andre finansieringskilder.

 

Aktiviteter

Dugnad I - 8.mai: Maling av mudderlekter L1, rydding av vegetasjon, montering av motordeler i MF Helgøya, rydding i småbåtlageret, mm. 20 mann stilte opp.

 

Dugnad II – 21.juni: Rydding i Skibladnerbua. 8 mann var innkalt.

 

Friluftsgudstjeneste 4.juli. Meget bra frammøte med 62 deltakere. Arrangementsansvarlig: Kåre Torgunrud.

 

Fløtingens dag ble på godt tradisjonelt vis gjennomført 24.juli.

Arrangementsansvarlig: Kåre Torgunrud.

 

Utbedring av brygga: Utført av Kjell Johs Torgunrud og Richard Krogvold.

 

Bygging av leidere ved brygga v/Kjell Johs Torgunrud på anbud

 

VB70 (varpebåt): Malt utvendig og innvendig, tettet huller i skroget, sjøsatt,

rep av starter (Arild Langaard, Frank Iversen, Richard Krogvold, Jan Granholt,

Kjell Johs Torgunrud, P.I.Høiberg, m.fl.)

 

Befaringer med Mjøsmuseet vedr. vedlikehold og utvikling av anlegget

 

Restaurering av motor på Kapp, igangsatt høsten 2010.

Semidiesel HEIMDAL 35-45 Hk v/Richard Krogvold, Jan Granholt og Per Inge Høiberg, m.fl. Mål: Stilles ut på Minne i kjørbar stand.

 

Kjøleskap og komfyr Amundstua: Utstyr donert av styreleder, TAKK!

 

Bru over slippen: Bygget i omvisningstida av Kjell Johs Torgunrud

 

Kontor: Foreningen v/Åge Bjørnstad har etablert kontor i Sævatbua med PC.

 

Foredrag/formidling: Flere i styret har holdt foredrag og kåserier om mjøshistoria i forskjellige sammenhenger.

 

Torsdagskaffe: Høsten 2010 tok Åge Bjørnstad initiativ til uformelle treff i Amundstua for medlemmer og sympatisører den første torsdagen hver måned. Vi startet i oktober, og det har vært 3 slike treff i 2010.  Dette har vist seg å være et populært tiltak, 10 – 15 personer møter opp hver gang. Treffene fortsetter i 2011.

 

Representasjon: MF Helgøya er medlem i Norsk Forening for Fartøyvern.

P. I. Høiberg har sittet i jubileumskomiteen i 2010, har deltatt på årsmøtet, og er nå valgt inn i styret som møtende varamann.

 

Hjemmesidene www.mjossamlingene.no er godt besøkt med i snitt 15 treff pr dag.

Sidene var nede noen uker høsten 2010 for vedlikehold og skift av web-hotell og design, den nye løsningen ser ut til å fungere bra. Vi legger stor vekt på at sidene skal ha litt nytt stoff hver uke. Hjemmesidene våre er viktige for kontakt med medlemmer og verving av nye, samt at de setter oss i forbindelse med folk som har noe å bidra med i forhold til mjøshistoria. Redaktør er Per Inge Høiberg.

 

 M/B START har vært i aktivitet på Kapp og Minne fra medio mai til november.

I alt 35 turer og logget 190 Nm. Det har vært ca 200 gjester på tur om bord i mange kategorier, fra alle prestene i Toten prosti til 90 medseilere på Mjøsdagen på Minne og 40 elever på Sommerskole Mjøsa på Kapp. Medlemmer i Mjøssamlingene kan avtale ”blåturer” – helt gratis. Skipper har ført logg for både vedlikehold og seilaser, den kan rekvireres av spesielt interesserte. Driften av fartøyet medfører ikke nevneverdige utgifter for Mjøssamlingene.

 

Gaver 2010: Taukveil fra seiljakt, dregg fra Furnesfjorden, arkivene etter

Jan H. Olstad og Georg Lium, diverse bilder, 2 robåter.

 

Mjøsdag på Minne ble igjen en stor suksess! Dette var andre gangen vi laget til dette arrangementet, og det ser ut til å bli en årlig begivenhet. Ca 400 personer møtte fram til et mangfold av aktiviteter. Stor takk til samarbeidspartnere som Redningsselskapet (med RS RAUNA og ELIAS-båter), FEIRING JEGER & FISK og til DS KAISA (ex varpebåt) som tok turen helt fra Helgøya!

Arrangementskomiteen for Mjøsdagen 2010 besto av:

Egil Kristiansen, Åge Bjørnstad og Per Inge Høiberg.

 

Oppsummering

I forhold til medlemstall og økonomiske ressurser er det stor aktivitet og vi registrerer at det på flere fronter er stigende interesse for temaet MJØSA.

 

 

 

Februar 2011,

 

 

Arne Julsrud Berg               Kåre Torgunrud                   Åge Bjørnstad 

Arnhild Sandbakken           Jan H. Korshavn                  Arve M. Nordsveen    

 

                        Frank Hagen                         Per Inge Høiberg

 

 

 

 

 

Referat årsmøtet

 

Innkalling: Godkjent

Årsmelding: Godkjent med en tilføyelse fra W.Olssøn (se ovenfor)

Regnskap: Godkjent.

Vedtektsendring om æresmedlemskap: Godkjent

Vedtektsendring om direkte valg av styreleder: Ikke godkjent

Medlemskontingent fra 2012 kr 150,-  : Godkjent

 

Valg: I styret går Arne J. Berg og Arnhild Sandbakken ut.

Nye styremedlemmer: Ole Arnt Fjeldberg (Tangen) og Frank Iversen (Minnesund). Gjenvalg: Per Inge Høiberg. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg i år.

Revisor: Olav Røste, gjenvalgt

Valgkomite: Tor Vodal går ut, inn: Arne J. Berg. Gjenvalg: Egil Kristiansen og Per Sætre.

Alle valg enstemming.

 

 

Det nye styret holder sitt første og konstituerende møte 20. mars