Foreningen

Nytt tiltak i foreningen: Torsdag 2.september var første kaffetreff med båtprat og diskusjon og litt juging i Amundstua på Minne! Initiativtaker er Åge Bjørnstad, og 8 personer møtte fram - en svært god start. Vi møttes kl 19, og forlot hverandre (lettere motvillig) ved 22.30-tida etter at flere kaffekanner var tømt og mange temaer gjennomdiskutert. Vi prøver å få dette til å bli et regelmessig treff den første torsdagen hver måned. Så neste gang er altså 7.oktober. Og alle er velkomne, uansett om man er medlem eller ei. Dette er helt uformelt og uten noen form for dagsorden, men det var enighet om at det skal vises filmer og bilder neste gang.

Vi møttes på brygga og snakket litt om oppussinga av WILLY. Her på aktedekket (f.v.): Arild Landgaard, Per Sætre, Ole Arnt Fjeldberg, Åge Bjørnstad, Arve Nordsveen og Frank Iversen. (Foto: P.I. Høiberg)

 

ÅRSMØTE I FORENINGEN MJØSSAMLINGENE MANDAG 7.JUNI KL 1800 - AMUNDSTUA, MINNE

Ca 20 medlemmer møtte fram, og årsmøtet ble avholdt i ordnede former.
Valg: Gjenvalg på styre. Valgkomite: Olav Røste går ut og Egil Kristiansen inn. Revisor: Olav Røste. Årsmedlinga kan du lese under bildene. Styreleder fikk  overrakt en splitter ny formannsklubbe, håndlaget i edelt treverk av et av våre medlemmer. VI TAKKER FOR GAVEN!

Bilder fra Mjøssamlingenes årsmøte 07.06.10.

Stolt styreleder med spiltter ny klubbe!

 

Utsnitt av forsamlingen i Amundstua.

Årsmelding 2009 (lett redigert/forkortet utgave):

Styrets sammensetning:
se annet sted på sidene, det har vært holdt 5 styremøter.
 
Medlemmer:
pr 31.12.09 var det 85 betalende medlemmer. Mjøssamlingene er medeier i Mjøsmuseet AS som forvalter Mjøssamlingenes eiendommer og har ansvaret for museumsfaglig drift. Mjøssamlingene er også medlem i Norsk forening for fartøyvern v/MF Helgøya.

Utadrettet virksomhet:
Anlegget på Minne har hatt vanlige åpningstider og ellers åpent etter avtale. 512 personer har fått omvisning, totalt besøk ca 1000. Det ble arrangert Fløtningens dag og friluftsgudstjeneste.     

Hjemmesidene:
Godt besøk, 3538 treff i 2009. En viktig informasjons- og kommunikasjonskanal for Mjøssamlingene.    

30.mars: Museumstreff på Minne, tema undervannsarkeologi med besøk av M. Reitan fra Sjøfartsmuseet. 40 frammøtte.    
29.august: MJØSDAG på Minne. 400 besøkende. Foredrag, utstillinger, båtbygging, fløterdemo, oppstart av dampmaskin og semidieselmotorer, turer med MB START, ELIAS-båter, musikk, salg og servering. Meget vellykket!
Årboka for Mjøsmuseet; flere artikler om båt og Mjøsa.    

MB START:
Vedlikehold og drift hele sesongen. 32 turer med bl.a. ungdomsklubber, voksenopplæringa, Redningsselskapet og Sommerskole Mjøsa, samt på NRK-TV. 

Dugnad på Minne 9.mai: 22 deltakere, mye godt arbeid utført!

Thorstadbua: Mjøsmuseet har utarbeidet en detaljert restaureringsplan, og en del midler er samlet inn, men den avgjørende søknaden til Kulturminnefondet ga ikke noe resultat i denne omgangen.    

Kjell Johs Torgunrud har utført vanlig drift og vedlikehold på anlegget på Minne. Det er også gjennomført kontroll av el-anlegget.    
1.april overtok Mjøssamlingene GLB's utstyr og eiendom på Minnesund, vederlagsfritt. En stor gave og en stor forpliktelse.    

Representasjon:
Flere av styremedlemmen har holdt foredrag om mjøshistoriske emner ved flere ulike anledninger. P.I.Høiberg deltok på årsmøtet i Fartøyvernforeningen og ble valgt inn i jubileumskomiteen.
     
     A. J. Berg (styreleder)                      P. I. Høiberg (sekretær)    
     
Foreningens økonomi (sekretærens notat):    
Kasserer Kåre Torgunrud presenterte regnskapet ferdig revidert.   
Foreningen har en ordnet og sparsommelig økonomi, samt en sum penger på bok.

BILDER FRA DUGNADEN PÅ MINNE 8.MAI.   FOTO: ÅGE BJØRNSTAD

 

Ferjemannskap

 

Over: DUGURD   Under: Fornøyd formann

 

Et par småbåter ble flyttet fra Skibladnerbua til lageret på Minne stasjon.

 

Frank Iversens lift var til uvurderlig hjelp både ved trefelling og vasking…

 

Gammel og ny skipper på WINNIE i felles innsats med å male mudderlekter.

 

Solid dugurd med prat og hyggelig samvær hører med!

STYREMØTE 10.02.10 KAPP MELKEFABRIKK   
      
Til stede: Kåre Torgunrud, Arne J. Berg, Arnhild Sandbakken, Arve Nordsveen, Frank Hagen, Åge Bjørnstad, Per Inge Høiberg. Forfall: J.H.Korshavn 

Kortfattet referat (hele referatet kan du få fra styreleder):     
 
Rapport om framdrift for Thorstadbua
Mjøsmuseet AS fikk avslag fra Kulturminnefondet på søknad om penger til restaurering. Ny søknad fra Mjøssamlingene er sendt, samt søknad til Totenbanken. Siftelsen UNI har gitt 175.000 under forutsetning av statstilskudd. Lillehammer kommune bevilget 60.000 til området rundt, og 25.000 fra historielaget er på konto. Berget Vel tar godt vare på bygningen så langt, styret besluttet å flytte M/B FRAM fra kjørebrua til endelig opplagsplass ved ekspedisjonshuset med begjæring om at båten FANT må fjernes fra området, evt på eieres regning.
 
Avtale med Oplandske DS om bruk av slippen     
Styreleder framforhandler en avtale med ODS i løpet av kort tid.

Aktivitetskalender 2010       
Se ovenfor!

Åpningstider Minne 2010     
Se forsida!

Vedlikehold og utbedringer på Minne
Et arbeidsutvalg Mjøsmuseet/Mjøssamlingene lager en framdriftsplan for 2010. Brygga skal restaureres, arbeid settes i gang så snart vannstand/is tillater. Utendørs beysning skal forbedres, samarbeid med bru-utbyggerne sjekkes. Gangport ved inngang fjernes, hovedporten vurderes skiftet med nedleggs-stolpe. Vegg Amundstua må utbedres, gulvet i Skibladnerbua likeså. Høiberg sjekker med antikvarisk ansvarlig på Mjøsmuseet om vi kan sette opp et halvtak ved fløterbrakka som ly for besøkende. Mjøsmuseet AS bør lage konkret avtale vedr. omvisning/tilsyn/vedlikehold.

Fartøyene - plan 2010     
M/B WILLY vedlikeholdes på dugnaden og males opp i farger fra fløtninga. Mudderlørjene: Den som ligger ved land tas opp og vedlikeholdes/tettes. Begge skrog males, og legges ut i vika sidebyside. Arbeidsplattforma: Forhandlinger med leietakere settes i gang.
 
Minnevika Båtforening:
Det skal lages avtale om bruk av vei.

Sundbrugga Helgøya:
Høiberg følger opp befaring med Ringsaker kommune.

Skilting:
Det skal settes opp et infoskilt ved porten, info-stolpene skal skiftes eller utbedres. Nye info-skilt ved M/F Helgøya, fløterbrakka, VB70, med mer. A.Nordsveen sørger for at Skibladner-skiltet fra Skibladners Venner blir levert. Å. Bjørnstad undersøker framtidig skilting fra nye E6.

Nye satser for omvisning
Se forsida!