Lokalhistoriker Svenn Sandvold har sendt oss en artikkel om Kapp-bryggene. Redaktøren har laget et sterkt forkortet utdrag som du kan lese her:

Talloddenbrygga er den eldste. Et kart fra 1813 viser at vegen går hit, men her var det ganske sikkert brygge for kongsbåten som egnens bønder var forpliktet til å holde, og da er vi i hvert fall tilbake til 1600-tallet.     

Smørviksbrygga ble anlagt 1813 - 19. Etter at dampbåtene kom i 1840, ble det stor trafikk her fram til 1885. Det er flere grunner til at denne brygga ble nedlagt, isskruinga gjorde store skader, og vindforholdene var vanskelig for de store båtene. 

Kapp-brygga (bygget ca 1885) ble etablert etter at Vikens DS forpaktet "Kap"-odden i 1877 og bygget pakk- og ekspedisjonshus. I 1908 overtok Eidsvold DS. Ole Baakind kjøpte bryggestedet i 1923 med rett til fritt anløp for Eidsvold DS. Gjøvik og Hamar DS inngikk avtale om benyttelse mot fast avgift, og plikt til å holde brygge og pakkhus i forsvarlig stand. Brygga ble ikke brukt etter 1942.

Ferjekaia. Hamar-Kapp-Ferjen ble sjøsatt 1951 og la til ved en helt ny ferjekai på Kapp. Statens Vegvesen bygde brygga noen meter lengre mot sør-øst for den gamle  

Kapp-brygga, som ble brukt som fundament for fenderverket på NV-siden. Ferjekaia ligger nå ubrukt etter at rutebåttrafikken opphørte her i 1979. 

Veslebrygga, "Steinbryggen", ble bygget rett etter at Melkefabrikken kom i drift i 1889. Den hadde manuell kran som ble flittig brukt i fabrikkstida og av dampskipene HAMAR og SKREIA, og senere til lossing av sand, murstein og takstein. Brygga forfalt etter hvert, men brukes nå av SÆVAT og START og er en del av småbåthavna på Kapp.

Storbrygga, "Jernbrygga". Bygget ca 1899, klinket sammen av solide jernbjelker på støpte sokler, 85 m lang, elektrisk kran og 167 m skinnegang til kull-lager og sidespor til lagerbygninger. Brygga ble fjernet på 60-tallet da den var helt gjennomrustet. Før jernbrygga sto det ei stolpebrygge på samme sted og med ca samme lengde. Den ble satt opp ca 1891 og erstattet av jernbrygga. Den nye dampskipskaia "Skibladnerbrygga" ble bygget 1993, stolpebrygge. Fra 1891 til i dag har det altså stått 3 brygger på samme sted med ca samme lengde. 

Hekshus brygge, "Brenneribrygga", ble anlagt i 1864 for å ta i mot poteter fra brenneriets andelshavere på den andre sida av Mjøsa. Brygga lå et stykke nord for Hekshuselva, i "Sandlandet". Rester etter brygga kan ses.

Når vi summerer, blir det til sammen 9 brygger på Kapp. Og i dag er det i tillegg 2 store småbåthavner: Kapp Båtforening og Hekshus Båtforening.

 

Talloddenbrygga, den eldste på Kapp. Restene er tydelige. Noen hundre meter lenger mot NV kan man også se rester av Smørvikbrygga.

 

Redaktøren har laget et primitivt kart over bryggene på Kapp